Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Theorie Leiden een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus.
1.2
Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theorie Leiden zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie-examen en overige theorie cursussen alsmede enige ander goed of dienst die theorie Leiden aan de cursist levert.
1.3
CBR theorie examen: Het theorie-examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theorie Leiden die strekken tot het leveren van een theoriecursus.
1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theorie Leiden.
1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat theorie Leiden dag deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden theorie Leiden niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door theorie Leiden dag gedane aanbieding.
2.2
De door theorie Leiden gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen theorie Leiden en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij theorie Leiden en theorie Leiden de inschrijving heeft geaccepteerd.
3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door theorie Leiden uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en theorie Leiden aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.
3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien theorie Leiden het CBR theorie-examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.
3.4
Indien theorie Leiden nog geen CBR theorie-examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.
3.5
theorie Leiden rekent voor het annuleren een bedrag van 20 euro, ten bate van administratiekosten en dat de cursist de mogelijkheid heeft tussentijds de samenvatting te downloaden van de website of dit in digitale vorm heeft aangeleverd.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop theorie Leiden begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt via de website vermeld onder het “menu” inschrijven. Tevens ontvangt cursist een bevestigingsemail met datum en aanvangstijd.
4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Theorie Leiden te melden, waarna theorie Leiden en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.
4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan theorie Leiden is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan theorie Leiden.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is theorie Leiden gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theorie Leiden daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2
Cursist dient zorg te dragen dat Theorie Leiden alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie- examen aan te vragen.
5.3
Cursist zal de door theorie Leiden eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
5.4
Cursist mag alle ter beschikking gestelde zaken door theorie Leiden niet kopiëren ook niet door foto of video, dit geldt tevens ook voor de ter beschikking gestelde leerstof op de cursusdag.
5.5
Eventuele schade aan de door theorie Leiden geleverde zaken dient door cursist vergoedt te worden.
5.6
Cursist kan het theorie-examen dat door theorie Leiden is aangevraagd bij het CBR annuleren, dit dient 5 dagen voor het theorie-examen geschieden. Indien de cursist voor de tweede keer het theorie-examen annuleert, brengt theorie Leiden € 20,- administratiekosten in rekening.
5.7
Cursist die niet voor de tweede keer slaagt, kan via theorie Leiden een nieuw theorie-examen aanvragen. Deze betaling moet 7 dagen voor het nieuwe theorie-examen datum op rekening van theorie Leiden zijn bij geschreven.
5.8
Cursist moet een geldig legitimatie bezitten (onbeschadigd) voor deelname theorie-examen en dient zelf verantwoordelijk te zijn voor het meenemen van het reserveringscode. Deze vier cijferige code is nodig voor het aanmelden om theorie-examen te doen.
5.9
Het niet kunnen deelnemen aan een theorie-examen door ziekte, begravenis of ongeldig of beschadigd legitimatiebewijs wordt door theorie Leiden niet vergoedt.
5.10
Gratis terugkomen geldt alleen voor de cursist die € 139,- heeft betaald en nadat cursist heeft deelgenomen aan de theoriecursus van 8.00 tot 14.00 uur en een eerste theorie-examen bij het CBR heeft gemaakt en de uitslag onvoldoende is. Bij het niet volledig deelnemen aan de theoriecursus wordt een gratis herexamen niet vergoedt.
5.11
theorie Leiden rekent voor het annuleren van een theoriecursus met of zonder examen een bedrag van € 20,- ten bate van administratiekosten en het ontvangen van de samenvatting van de theorie en gratis online theorie-examens oefenen.
5.12
Terug betaling is mogelijk minus de kosten, wanneer cursist binnen 6 maanden geen gebruik maakt van het volgen van de theoriecursus. Na 6 maanden vervalt terug betaling.

Artikel 6 Verplichtingen Theorie Leiden

6.1
theorie Leiden verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.
6.2
Theorie Leiden zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen in het bezit van geldig bevoegdheidspas uitgegeven door IBKI.
6.3
theorie Leiden is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van theorie Leiden aan de kant van de cursist is ontstaan en die de theorie Leiden aangerekend kan worden.
6.4
theorie Leiden verplicht zich tot 1 keer theorie-herexamen aan te vragen, indien de cursist de eerste keer niet slaagt voor het theorie-examen CBR. Theorie Leiden zal daarvoor geen extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door Theorie Leiden gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Theorie Leiden en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theoriecursus in 1 dag te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Theorie Leiden gerechtigd deze meerkosten door te berekenen
aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient via  ideal vooruit te geschieden, op een door Theorie Leiden te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Leiden.
8.3
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theorie Leiden gemaakt indien Theoriecursus in 1 dag op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
8.4
Theorie Leiden kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theorie Leiden voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theorie Leiden;
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
8.5
Indien Theorie Leiden overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theoriecursus in 1 dag verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
Theorie Leiden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2
Indien Theorie Leiden ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is
Theorie Leiden gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Theorie Leiden is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theorie Leiden mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.
10.3
Theorie Leiden kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie-examen.
10.4
Theorie Leiden in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theorie Leiden geleverde zaken.
10.5
Indien Theorie Leiden aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theoriecursus in 1 dag beperkt tot directe schade.
10.6
De cursist vrijwaart Theorie Leiden tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorie Leiden partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2
Cursist en Theorie Leiden zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.